Wettelijk
Algemene voorwaarden
MT Gold, Handelsregister nummer 74890654

Wij adviseren u altijd onze algemene voorwaarden goed te lezen en bij twijfel of ondeugdelijkheid altijd contact met ons op te nemen.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze website, en op alle overeenkomsten ten aanzien van inkoop van edelmetalen door MT Gold van u als verkoper.
Door gebruik te maken van deze website en/of de diensten die deze website aanbiedt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals volgend opgesteld.

Voorwaarden waaraan de verkoper moet voldoen:
  • De verkoper is minimaal 18 jaar oud.
  • De verkoper is volledig eigenaar van het door verkoper naar MT Gold opgestuurde of aangebodene materiaal, het aangebodene materiaal stamt niet uit criminele achtergronden en de verkoper handelt niet voor een derde of bedrijfsmatig.
  • De verkoper handelt onder eigen naam, en vertegenwoordigt niemand anders d.m.v. volmacht etc.
  • Het materiaal mag niet belast zijn met rechten van derden, zoals onder andere een pandrecht of recht van vruchtgebruik. Ook mag het materiaal geen onderwerp zijn van een vordering of geschil.
  • De verkoper heeft het materiaal rechtmatig verkregen, niet voortkomend uit verrichtingen die in strijd zijn met wettelijke regels, in het bijzonder criminele activiteiten of hiermee verband houdende verrichtingen. De verkoper beoogt met de verkoop van het materiaal evenmin een criminele handeling.
  • De verkoper garandeert dat de overdracht die plaatsvindt door middel van toezending, beschikbaarstelling of eigendomsoverdracht, niet als gevolg heeft dat MT Gold handelt in strijd met het recht, zoals bijvoorbeeld het witwassen van geld.
Verzending naar MT Gold

Het is alleen mogelijk om uw edelmetalen te verzenden in een daarvoor ter beschikking gestelde verpakking van MT Gold. Deze is gratis aan te vragen op onze website.

De materialen zijn, mits verzonden in deze verpakking, voor u verzekerd tot 5.500,- Euro. Grotere bedragen als hier genoemd alleen verzenden na een akkoord van MT Gold. Wanneer u van mening bent dat de inhoud van uw pakket meer waard in overleg met ons tot kunnen wij u verzekeren tot per pakket 25,000,- Euro, neem dan contact op met ons, wij zorgen voor een passend alternatief.

Deze verzekering is een service van UPS, en derhalve is MT Gold dan ook niet verantwoordelijk in deze, wanneer er onverhoopt een pakket kwijtraakt, kunt u via UPS de verzekering aanspreken. Dit is mogelijk wanneer u het pakket af heeft gegeven op een door UPS daartoe aangewezen locatie, en u een ontvangstbewijs daarvoor heeft gekregen, samen met een Track & Trace code. Voor overige voorwaarden, raadpleeg UPS-Service.

Wanneer bij aflevering door UPS blijkt dat een pakket tijdens transport is geopend, beschadigd of op een andere wijze is gemanipuleerd, behoudt MT Gold zich het recht voor om de zending te weigeren, zodat dusdoende verhaal gehaald kan worden bij de vervoerder.

Taxatie

Taxatie gaat als volgt:
  • Het goud of andere edelmetalen worden op een nauwkeurig geijkte weegschaal gewogen.
  • Het goud of andere edelmetalen worden op keuringen onderzocht (aanwezigheid van een legaal of een zelf gestempelde keurmerk).
  • Bij zelf gestempelde juwelen word het goud met onze Handtoets methode of spectrometer met speciale (niet schadelijke) zuren getest.
Bij ondeugdelijkheid of twijfel wordt het goud nog een keer met onze X-Ray (Spectrometer ) geanalyseerd.
Op basis van bovengenoemde analyses en de zuiverheid van uw edelmetalen kunnen wij nu uw goud op waarde taxeren.

Binnen 1 werkdag na ontvangst van uw pakket neemt MT Gold contact met u op, en geven wij u op basis van de goudprijs een uiteenzetting over de getaxeerde waarde van uw materialen. Wanneer u uw materialen aan ons ter taxatie aanbiedt, gaat u er automatisch mee akkoord dat wij ten behoeve van de taxatie bepaalde zuren op uw edelmetalen mogen aanbrengen. Het is in een enkel geval mogelijk dat deze blijvende schade aan uw materialen toebrengen. MT Gold kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld wanneer u besluit uw materiaal te behouden. Het is mogelijk dat uw opgestuurde objecten onherstelbaar worden beschadigd doordat het object bijvoorbeeld uit verschillende materialen of karaatgehaltes bestaat. MT Gold is dan soms genoodzaakt het object (onherstelbaar) te beschadigen alvorens het getaxeerd kan worden. MT Gold kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Te denken valt aan onder andere horloges en edelstenen in sieraden.

MT Gold koopt geen halfedelstenen in, wanneer u deze wenst te behouden kunt u deze zelf uit het materiaal losmaken. Ook kopen wij volgende producten niet in: oro plaque, gold plate plaque, American, Union, Double, 20 Micron, 30 Micron, vergulde juwelen.

Let op: zelf gestempelde Gouden juwelen met een keurmerk 14k, 18k zijn in omloop en zijn tegenwoordig de meest nagemaakte juwelen.

Aanvaarding van het bod

MT Gold biedt u een serieuze prijs, op basis van de bevindingen van onze taxateurs. Het is aan u om dit bod al dan niet te accepteren. Wanneer u het bod aanvaardt, gaat MT Gold over tot betaling.

Na aanvaarding van het bod is de overeenkomst definitief, en kunt u derhalve geen materialen terugverlangen.

Recht van annulering

Wanneer u na contact met MT Gold het bod niet aanvaardt, dient u direct per fax of e-mail te melden dat u ons bod niet accepteert en dat u uw juwelen terug wilt. Wij sturen u zonder problemen uw materialen dezelfde dag 100% terug.

Wanneer u akkoord bent gegaan met het bod, gaan wij direct over tot betaling, en is het derhalve niet meer mogelijk voor ons om u de materialen terug te sturen.

Dit zal echter altijd pas zijn nadat nadrukkelijk met u is overeengekomen dat u het bod aanvaardt.

Indien u op de juiste wijze heeft gemeld niet akkoord te gaan met het bod, per e-mail of fax sturen wij u de materialen dezelfde dag nog terug.

Bij deze terugsturen wordt het risico van de zending aan u overgedragen, wij zullen uw voorwerpen uiteraard weer verzekerd naar u opsturen, zodat u bij eventuele kwijtraken bij de vervoerder UPS terecht kunt. Er geldt een eenmalige bijdrage in de verzendkosten van 16,- Euro bij retourneringen. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor analyse en taxatie.

Het recht op herroeping bestaat niet, omdat de bepaalde aankoopprijs van afhankelijk is van koersschommelingen.

Betaling

Na met u overeen te zijn gekomen dat het bod aanvaard is, zullen wij binnen 24 uur overgaan tot betaling. U ontvangt per email een bevestiging van onze aankoop.

De betaling geschiedt per bank, of indien u dat wenst kunnen wij u direct contant uitbetalen. Contante betalingen kunnen wij iedere werkdag tot 17 uur uitbetalen, bij tijdsoverschrijding volgt de betaling de volgende werkdag.

Offerte/aanbod/aanvaarding

Alle door MT Gold verstrekte prijsopgaven, alsmede alle andere door van MT Gold in dat verband vermelde voorwaarden, gelden als offerte, doch zijn nimmer bedoeld om een aanbod in te houden dat door enkele aanvaarding door de wederpartij tot een overeenkomst kan leiden. Offertes dienen slechts beschouwd te worden als een uitnodiging aan de wederpartij om bij MT Gold een opdracht te plaatsen.

Iedere offerte van MT Gold geschiedt vrijblijvend en is geldig gedurende een termijn van 1 dag na dagtekening van de offerte, tenzij anders door MT Gold is aangegeven.

Fixing

Elke klant die edelmetalen fixeert, per e-mail of fax neem ook direct het volgende verplichtingen aan. Gewicht aan edelmetalen goud, zilver of andere edelmetalen die u bij u fixeert,Fixeert MT Gold ook direct verder zo neemt MT Gold ook direct een – bij zijn bank of inkoper een is verplicht ook het fixeert gewicht op afgesprokene datum aan te leveren. Bij uitstel of niet aangehoudene afspraak is MT Gold verplicht het edelmetaal van de bank of inkoper in te kopen op prijs die de bank waardeert. Zo verplichtten MT Gold ook zijn klanten met boven genoemde voorwaarden. MT Gold adviseert zijn klanten om goed na te denken een ook zeker te zijn wat ze aan edelmetalen Fixeren een Fixing storneren is helaas niet mogelijk.

Fixer allen als u zeker bent dat u het product heft of wilt verkopen. Zo voorkomt u 10 % boette een inkoop van edelmetalen van Goudwissel kantoor.

Wij Adviseren u altijd eerst onze algemene voorwaarden te lezen om misverstanden te voorkomen.
Een fixing is altijd allen met een e-mail of fax geldig een niet anders. Een fixing garandeert u een prijs per kg of Gr, ongeacht bij daling of stijging van edelmetalen. Maar een fixing heft zijn nadelen zo als boven genoemd.

Bij fixing gelden altijd de prijzen die op papier staan bij daling garandeert MT Gold het afgesprokene bedraag uit te betalen bij stijging is de klant van MT Gold akkoord een accepteert de prijs die op de e-mail staat. een fixing dient altijd met het gewicht, fixing prijs en datum gefixeerd te worden.

Bestelling Belegging goud en munten

Let op: bij uw bestelling worden de prijzen altijd berekend op basis van de huidige koers. Uw bestelling is bindend en kan niet worden geannuleerd.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Wanneer er sprake is van opzet of grove nalatigheid, is MT Gold onbeperkt aansprakelijk. Wanneer het echter gaat om een geringe nalatigheid ten aanzien van een belangrijke verplichting die niet de hoofdverplichting is, is MT Gold alleen aansprakelijk voor de schade die typisch is voor deze overeenkomt, en die bij afsluiting van de overeenkomst redelijk was te voorzien.

Wanneer er sprake is van een geringe nalatigheid ten aanzien van een verplichting die niet de hoofdverplichting is, en die niet belangrijk is, is MT Gold niet aansprakelijk.

Wanneer u uw materialen aan ons ter taxatie aanbiedt, gaat u er automatisch mee akkoord dat wij ten behoeve van de taxatie bepaalde zuren (Toets water) op uw edelmetalen mogen aanbrengen. Het is in een enkel geval mogelijk dat deze blijvende schade aan uw materialen toebrengen. MT Gold kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld wanneer u besluit uw materiaal te behouden.

Wanneer MT Gold niet of beperkt aansprakelijk kan worden gesteld, is het ook niet mogelijk om werknemers, personeel of overige personen die bij het uitvoeren van de overeenkomst betrokken zijn aan te spreken.

Klachtenregeling


Wanneer u onverhoopt een klacht heeft over MT Gold, dient u zich te wenden tot MT Gold, er zal dan naar gestreefd worden uw klacht op te lossen, dit in wat redelijk en billijk is.

Toepasselijk recht


Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, en de rechtbank te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van een eventueel geschil.

Legitimatie plicht


Ook wij zijn wettelijk verplicht bij Inkoop van oud goud, edelmetalen, diamanten of oude juwelen een legitimatieplicht te voeren. U dient altijd een kopie van uw legitimatie met uw opgestuurde oud goud of juwelen mee te sturen. Hiervoor dient u zelf zorg te dragen. Onder geldige legitimatie verstaat MT Gold, een paspoort, rijbewijs of ID-kaart.
Laatste wijziging : 27 augustus 2021